බ්‍රිතාන්‍යයන්ගේ බැලෆර් නිවේදනයට විරුද්ධව පලස්තීනුවන් විසින් නඩු දමනවා නම් , යුදෙව්වන්ට සිය දේව මන්දීරය යෙරුසලමේ ගොඩ නැංවීම සඳහා වසර 2500 කට පෙර පර්සියාවේ සයිරස් අධිරාජයා විසින් නිකුත් කල නියෝගයට විරුද්ධවත් නඩු දැමිය යුතුය! යුදෙව් ජන වර්ගයාගේ පීතෲ වරයා හා මාතෲ වරිය මිහිදන් කර ඇති හෙබ්‍රෝන්හී ඉඩම් කොටස වසර 4000 කට පෙර මිළදී ගැනීම ගැනත් ,( යුදෙව් ජන වර්ගයේ ආදී පත්‍රියාක්වරයා වන ) ආබ්‍රහම්ට විරුද්ධවත් නඩු දැමිය යුතුය!!


 

Depiction of Cyrus the Great by Jean Fouquet, 1470.

 

Hebron

පත්‍රියාක් ආබ්‍රහම් සහ ඔහුගේ බිරිඳ මිහිදන් කර ඇති හෙබ්‍රෝන්හී මක්ෆෙලා සොහොන වටා ඉඳිකර ඇති ගොඩනැගිල්ල- මෙය දැනට යුදෙව්වන් හා මුස්ලිම්වරුන් විසින් සිය ආගමීක කටයුතු සඳහා භාවිතා කරනු ලබයි. බයිබලයෙහි උත්පත්ති පොතේ ( 23:1–25:18) මේ පිළිබඳව සඳහන් කර ඇත.

 

 

බෙන්යමින් නෙතනියාහු, එක්සත් ජාතීන්ගේ සමුලුවේදී , පලස්තීන් අධිකාරියේ සභාපති අබ්බාස්ගෙ කතාව නිර්දය ලෙස විවේචනය කරයි!!!
බ්‍රිතාන්‍යයන්ගේ බැලෆර් නිවේදනයට විරුද්ධව පලස්තීනුවන් විසින් නඩු දමනවා නම් , යුදෙව්වන්ට සිය දේව මන්දීරය යෙරුසලමේ ගොඩ නැංවීම සඳහා වසර 2500 කට පෙර පර්සියාවේ සයිරස් අධිරාජයා විසින් නිකුත් කල නියෝගයට විරුද්ධවත් නඩු දැමිය යුතුය!
යුදෙව් ජන වර්ගයාගේ පීතෲ වරයා හා මාතෲ වරිය මිහිදන් කර ඇති හෙබ්‍රෝන්හී ඉඩම් කොටස වසර 4000 කට පෙර මිළදී ගැනීම ගැනත් ,( යුදෙව් ජන වර්ගයේ ආදී පත්‍රියාක්වරයා වන ) ආබ්‍රහම්ට විරුද්ධවත් නඩු දැමිය යුතුය!!

Following is a transcript of Prime Minister Benjamin Netanyahu’s remarks
today (Thursday, 22 September 2016), at the United Nations General Assembly
in New York:

“Mr. President,

Ladies and Gentlemen,

What I’m about to say is going to shock you: Israel has a bright future at
the UN.

Now I know that hearing that from me must surely come as a surprise, because
year after year I’ve stood at this very podium and slammed the UN for its
obsessive bias against Israel. And the UN deserved every scathing word – for
the disgrace of the General Assembly that last year passed 20 resolutions
against the democratic State of Israel and a grand total of three
resolutions against all the other countries on the planet.

Israel – twenty; rest of the world – three.

And what about the joke called the UN Human Rights Council, which each year
condemns Israel more than all the countries of the world combined. As women
are being systematically raped, murdered, sold into slavery across the
world, which is the only country that the UN’s Commission on Women chose to
condemn this year? Yep, you guessed it – Israel. Israel. Israel where women
fly fighter jets, lead major corporations, head universities, preside –
twice – over the Supreme Court, and have served as Speaker of the Knesset
and Prime Minister.

And this circus continues at UNESCO. UNESCO, the UN body charged with
preserving world heritage. Now, this is hard to believe but UNESCO just
denied the 4,000 year connection between the Jewish people and its holiest
site, the Temple Mount. That’s just as absurd as denying the connection
between the Great Wall of China and China.

Ladies and Gentlemen,

The UN, begun as a moral force, has become a moral farce. So when it comes
to Israel at the UN, you’d probably think nothing will ever change, right?
Well think again. You see, everything will change and a lot sooner than you
think. The change will happen in this hall, because back home, your
governments are rapidly changing their attitudes towards Israel. And sooner
or later, that’s going to change the way you vote on Israel at the UN.

More and more nations in Asia, in Africa, in Latin America, more and more
nations see Israel as a potent partner – a partner in fighting the terrorism
of today, a partner in developing the technology of tomorrow.

Today Israel has diplomatic relations with over 160 countries. That’s nearly
double the number that we had when I served here as Israel’s ambassador some
30 years ago. And those ties are getting broader and deeper every day. World
leaders increasingly appreciate that Israel is a powerful country with one
of the best intelligence services on earth. Because of our unmatched
experience and proven capabilities in fighting terrorism, many of your
governments seek our help in keeping your countries safe.

Many also seek to benefit from Israel’s ingenuity in agriculture, in health,
in water, in cyber and in the fusion of big data, connectivity and
artificial intelligence – that fusion that is changing our world in every
way.

You might consider this: Israel leads the world in recycling wastewater. We
recycle about 90% of our wastewater. Now, how remarkable is that? Well,
given that the next country on the list only recycles about 20% of its
wastewater, Israel is a global water power. So if you have a thirsty world,
and we do, there’s no better ally than Israel.

How about cybersecurity? That’s an issue that affects everyone. Israel
accounts for one-tenth of one percent of the world’s population, yet last
year we attracted some 20% of the global private investment in
cybersecurity. I want you to digest that number. In cyber, Israel is
punching a whopping 200 times above its weight. So Israel is also a global
cyber power. If hackers are targeting your banks, your planes, your power
grids and just about everything else, Israel can offer indispensable help.

Governments are changing their attitudes towards Israel because they know
that Israel can help them protect their peoples, can help them feed them,
can help them better their lives.

This summer I had an unbelievable opportunity to see this change so vividly
during an unforgettable visit to four African countries. This is the first
visit to Africa by an Israeli prime minister in decades. Later today, I’ll
be meeting with leaders from 17 African countries. We’ll discuss how Israeli
technology can help them in their efforts to transform their countries.

In Africa, things are changing. In China, India, Russia, Japan, attitudes
towards Israel have changed as well. These powerful nations know that,
despite Israel’s small size, it can make a big difference in many, many
areas that are important to them.

But now I’m going to surprise you even more. You see, the biggest change in
attitudes towards Israel is taking place elsewhere. It’s taking place in the
Arab world. Our peace treaties with Egypt and Jordan continue to be anchors
of stability in the volatile Middle East. But I have to tell you this: For
the first time in my lifetime, many other states in the region recognize
that Israel is not their enemy. They recognize that Israel is their ally.
Our common enemies are Iran and ISIS. Our common goals are security,
prosperity and peace. I believe that in the years ahead we will work
together to achieve these goals, work together openly.

So Israel’s diplomatic relations are undergoing nothing less than a
revolution. But in this revolution, we never forget that our most cherished
alliance, our deepest friendship is with the United States of America, the
most powerful and the most generous nation on earth. Our unbreakable bond
with the United States of America transcends parties and politics. It
reflects, above all else, the overwhelming support for Israel among the
American people, support which is at record highs and for which we are
deeply grateful.

The United Nations denounces Israel; the United States supports Israel. And
a central pillar of that defense has been America’s consistent support for
Israel at the UN. I appreciate President Obama’s commitment to that
longstanding US policy. In fact, the only time that the United States cast a
UN Security Council veto during the Obama presidency was against an
anti-Israel resolution in 2011. As President Obama rightly declared at this
podium, peace will not come from statements and resolutions at the United
Nations.

I believe the day is not far off when Israel will be able to rely on many,
many countries to stand with us at the UN. Slowly but surely, the days when
UN ambassadors reflexively condemn Israel, those days are coming to an end.

Ladies and Gentlemen,

Today’s automatic majority against Israel at the UN reminds me of the story,
the incredible story of Hiroo Onada. Hiroo was a Japanese soldier who was
sent to the Philippines in 1944. He lived in the jungle. He scavenged for
food. He evaded capture. Eventually he surrendered, but that didn’t happen
until 1974, some 30 years after World War II ended. For decades, Hiroo
refused to believe the war was over. As Hiroo was hiding in the jungle,
Japanese tourists were swimming in pools in American luxury hotels in nearby
Manila. Finally, mercifully, Hiroo’s former commanding officer was sent to
persuade him to come out of hiding. Only then did Hiroo lay down his arms.

Ladies and Gentlemen,

Distinguished delegates from so many lands,

I have one message for you today: Lay down your arms. The war against Israel
at the UN is over. Perhaps some of you don’t know it yet, but I am confident
that one day in the not too distant future you will also get the message
from your president or from your prime minister informing you that the war
against Israel at the United Nations has ended. Yes, I know, there might be
a storm before the calm. I know there is talk about ganging up on Israel at
the UN later this year. Given its history of hostility towards Israel, does
anyone really believe that Israel will let the UN determine our security and
our vital national interests?

We will not accept any attempt by the UN to dictate terms to Israel. The
road to peace runs through Jerusalem and Ramallah, not through New York.

But regardless of what happens in the months ahead, I have total confidence
that in the years ahead the revolution in Israel’s standing among the
nations will finally penetrate this hall of nations. I have so much
confidence, in fact, that I predict that a decade from now an Israeli prime
minister will stand right here where I am standing and actually applaud the
UN. But I want to ask you: Why do we have to wait a decade? Why keep
vilifying Israel? Perhaps because some of you don’t appreciate that the
obsessive bias against Israel is not just a problem for my country, it’s a
problem for your countries too. Because if the UN spends so much time
condemning the only liberal democracy in the Middle East, it has far less
time to address war, disease, poverty, climate change and all the other
serious problems that plague the planet.

Are the half million slaughtered Syrians helped by your condemnation of
Israel? The same Israel that has treated thousands of injured Syrians in our
hospitals, including a field hospital that I built right along the Golan
Heights border with Syria. Are the gays hanging from cranes in Iran helped
by your denigration of Israel? That same Israel where gays march proudly in
our streets and serve in our parliament, including I’m proud to say in my
own Likud party. Are the starving children in North Korea’s brutal tyranny,
are they helped by your demonization of Israel? Israel, whose agricultural
knowhow is feeding the hungry throughout the developing world?

The sooner the UN’s obsession with Israel ends, the better. The better for
Israel, the better for your countries, the better for the UN itself.

Ladies and Gentlemen,

If UN habits die hard, Palestinian habits die even harder. President Abbas
just attacked from this podium the Balfour Declaration. He’s preparing a
lawsuit against Britain for that declaration from 1917. That’s almost 100
years ago – talk about being stuck in the past. The Palestinians may just as
well sue Iran for the Cyrus Declaration, which enabled the Jews to rebuild
our Temple in Jerusalem 2,500 years ago. Come to think of it, why not a
Palestinian class action suit against Abraham for buying that plot of land
in Hebron where the fathers and mothers of the Jewish people were buried
4,000 years ago? You’re not laughing. It’s as absurd as that. To sue the
British government for the Balfour Declaration? Is he kidding? And this is
taken seriously here?

President Abbas attacked the Balfour Declaration because it recognized the
right of the Jewish people to a national home in the land of Israel. When
the United Nations supported the establishment of a Jewish state in 1947, it
recognized our historical and our moral rights in our homeland and to our
homeland. Yet today, nearly 70 years later, the Palestinians still refuse to
recognize those rights – not our right to a homeland, not our right to a
state, not our right to anything. And this remains the true core of the
conflict, the persistent Palestinian refusal to recognize the Jewish state
in any boundary. You see, this conflict is not about the settlements. It
never was.

The conflict raged for decades before there was a single settlement, when
Judea Samaria and Gaza were all in Arab hands. The West Bank and Gaza were
in Arab hands and they attacked us again and again and again. And when we
uprooted all 21 settlements in Gaza and withdrew from every last inch of
Gaza, we didn’t get peace from Gaza – we got thousands of rockets fired at
us from Gaza.

This conflict rages because for the Palestinians, the real settlements
they’re after are Haifa, Jaffa and Tel Aviv.

Now mind you, the issue of settlements is a real one and it can and must be
resolved in final status negotiations. But this conflict has never been
about the settlements or about establishing a Palestinian state. It’s always
been about the existence of a Jewish state, a Jewish state in any boundary.

Ladies and Gentlemen,

Israel is ready, I am ready to negotiate all final status issues but one
thing I will never negotiate: Our right to the one and only Jewish state.

Wow, sustained applause for the Prime Minister of Israel in the General
Assembly? The change may be coming sooner than I thought.

Had the Palestinians said yes to a Jewish state in 1947, there would have
been no war, no refugees and no conflict. And when the Palestinians finally
say yes to a Jewish state, we will be able to end this conflict once and for
all.

Now here’s the tragedy, because, see, the Palestinians are not only trapped
in the past, their leaders are poisoning the future.

I want you to imagine a day in the life of a 13-year-old Palestinian boy,
I’ll call him Ali. Ali wakes up before school, he goes to practice with a
soccer team named after Dalal Mughrabi, a Palestinian terrorist responsible
for the murder of a busload of 37 Israelis. At school, Ali attends an event
sponsored by the Palestinian Ministry of Education honoring Baha Alyan, who
last year murdered three Israeli civilians. On his walk home, Ali looks up
at a towering statue erected just a few weeks ago by the Palestinian
Authority to honor Abu Sukar, who detonated a bomb in the center of
Jerusalem, killing 15 Israelis.

When Ali gets home, he turns on the TV and sees an interview with a senior
Palestinian official, Jibril Rajoub, who says that if he had a nuclear bomb,
he’d detonate it over Israel that very day. Ali then turns on the radio and
he hears President Abbas’s adviser, Sultan Abu al-Einein, urging
Palestinians, here’s a quote, “to slit the throats of Israelis wherever you
find them.” Ali checks his Facebook and he sees a recent post by President
Abbas’s Fatah Party calling the massacre of 11 Israeli athletes at the
Munich Olympics a “heroic act”. On YouTube, Ali watches a clip of President
Abbas himself saying, “We welcome every drop of blood spilled in Jerusalem.”
Direct quote.

Over dinner, Ali asks his mother what would happen if he killed a Jew and
went to an Israeli prison? Here’s what she tells him. She tells him he’d be
paid thousands of dollars each month by the Palestinian Authority. In fact,
she tells him, the more Jews he would kill, the more money he’d get. Oh, and
when he gets out of prison, Ali would be guaranteed a job with the
Palestinian Authority.

Ladies and Gentlemen,

All this is real. It happens every day, all the time. Sadly, Ali represents
hundreds of thousands of Palestinian children who are indoctrinated with
hate every moment, every hour.

This is child abuse.

Imagine your child undergoing this brainwashing. Imagine what it takes for a
young boy or girl to break free out of this culture of hate. Some do but far
too many don’t. How can any of us expect young Palestinians to support peace
when their leaders poison their minds against peace?

We in Israel don’t do this. We educate our children for peace. In fact, we
recently launched a pilot program, my government did, to make the study of
Arabic mandatory for Jewish children so that we can better understand each
other, so that we can live together side-by-side in peace.

Of course, like all societies Israel has fringe elements. But it’s our
response to those fringe elements, it’s our response to those fringe
elements that makes all the difference.

Take the tragic case of Ahmed Dawabsha. I’ll never forget visiting Ahmed in
the hospital just hours after he was attacked. A little boy, really a baby,
he was badly burned. Ahmed was the victim of a horrible terrorist act
perpetrated by Jews. He lay bandaged and unconscious as Israeli doctors
worked around the clock to save him.

No words can bring comfort to this boy or to his family. Still, as I stood
by his bedside I told his uncle, “This is not our people. This is not our
way.” I then ordered extraordinary measures to bring Ahmed’s assailants to
justice and today the Jewish citizens of Israel accused of attacking the
Dawabsha family are in jail awaiting trial.

Now, for some, this story shows that both sides have their extremists and
both sides are equally responsible for this seemingly endless conflict.

But what Ahmed’s story actually proves is the very opposite. It illustrates
the profound difference between our two societies, because while Israeli
leaders condemn terrorists, all terrorists, Arabs and Jews alike,
Palestinian leaders celebrate terrorists. While Israel jails the handful of
Jewish terrorists among us, the Palestinians pay thousands of terrorists
among them.

So I call on President Abbas: you have a choice to make. You can continue to
stoke hatred as you did today or you can finally confront hatred and work
with me to establish peace between our two peoples.

Ladies and Gentlemen,

I hear the buzz. I know that many of you have given up on peace. But I want
you to know – I have not given up on peace. I remain committed to a vision
of peace based on two states for two peoples. I believe as never before that
changes taking place in the Arab world today offer a unique opportunity to
advance that peace.

I commend President el-Sisi of Egypt for his efforts to advance peace and
stability in our region. Israel welcomes the spirit of the Arab peace
initiative and welcomes a dialogue with Arab states to advance a broader
peace. I believe that for that broader peace to be fully achieved the
Palestinians have to be part of it. I’m ready to begin negotiations to
achieve this today – not tomorrow, not next week, today.

President Abbas spoke here an hour ago. Wouldn’t it be better if instead of
speaking past each other we were speaking to one another? President Abbas,
instead of railing against Israel at the United Nations in New York, I
invite you to speak to the Israeli people at the Knesset in Jerusalem. And I
would gladly come to speak to the Palestinian parliament in Ramallah.

Ladies and Gentlemen,

While Israel seeks peace with all our neighbors, we also know that peace has
no greater enemy than the forces of militant Islam. The bloody trail of this
fanaticism runs through all the continents represented here. It runs through
Paris and Nice, Brussels and Baghdad, Tel Aviv and Jerusalem, Minnesota and
New York, from Sydney to San Bernardino. So many have suffered its savagery:
Christian and Jews, women and gays, Yazidis and Kurds and many, many others.

Yet the heaviest price, the heaviest price of all has been paid by innocent
Muslims. Hundreds of thousands unmercifully slaughtered. Millions turned
into desperate refugees, tens of millions brutally subjugated. The defeat of
militant Islam will thus be a victory for all humanity, but it would
especially be a victory for those many Muslims who seek a life without fear,
a life of peace, a life of hope.

But to defeat the forces of militant Islam, we must fight them relentlessly.
We must fight them in the real world. We must fight them in the virtual
world. We must dismantle their networks, disrupt their funding, discredit
their ideology. We can defeat them and we will defeat them. Medievalism is
no match for modernity. Hope is stronger than hate, freedom mightier than
fear.

We can do this.

Ladies and Gentlemen,

Israel fights this fateful battle against the forces of militant Islam every
day. We keep our borders safe from ISIS, we prevent the smuggling of
game-changing weapons to Hezbollah in Lebanon, we thwart Palestinian terror
attacks in Judea and Samaria, the West Bank, and we deter missile attacks
from Hamas-controlled Gaza.

That’s the same Hamas terror organization that cruelly, unbelievably cruelly
refuses to return three of our citizens and the bodies of our fallen
soldiers, Oron Shaul and Hadar Goldin. Hadar Goldin’s parents, Leah and
Simcha Goldin, are here with us today. They have one request – to bury their
beloved son in Israel. All they ask for is one simple thing – to be able to
visit the grave of their fallen son Hadar in Israel. Hamas refuses. They
couldn’t care less.

I implore you to stand with them, with us, with all that’s decent in our
world against the inhumanity of Hamas – all that is indecent and barbaric.
Hamas breaks every humanitarian rule in the book, throw the book at them.

Ladies and Gentlemen,

The greatest threat to my country, to our region, and ultimately to our
world remains the militant Islamic regime of Iran. Iran openly seeks
Israel’s annihilation. It threatens countries across the Middle East, it
sponsors terror worldwide.

This year, Iran has fired ballistic missiles in direct defiance of Security
Council Resolutions. It has expended its aggression in Iraq, in Syria, in
Yemen. Iran, the world’s foremost sponsor of terrorism continued to build
its global terror network. That terror network now spans five continents.

So my point to you is this: The threat Iran poses to all of us is not behind
us, it’s before us. In the coming years, there must be a sustained and
united effort to push back against Iran’s aggression and Iran’s terror. With
the nuclear constraints on Iran one year closer to being removed, let me be
clear: Israel will not allow the terrorist regime in Iran to develop nuclear
weapons – not now, not in a decade, not ever.

Ladies and Gentlemen,

I stand before you today at a time when Israel’s former president, Shimon
Peres, is fighting for his life. Shimon is one of Israel’s founding fathers,
one of its boldest statesmen, one of its most respected leaders. I know you
will all join me and join all the people of Israel in wishing him refuah
shlemah Shimon, a speedy recovery.

I’ve always admired Shimon’s boundless optimism, and like him, I too am
filled with hope. I am filled with hope because Israel is capable of
defending itself by itself against any threat. I am filled with hope because
the valor of our fighting men and women is second to none. I am filled with
hope because I know the forces of civilization will ultimately triumph over
the forces of terror. I am filled with hope because in the age of
innovation, Israel – the innovation nation – is thriving as never before. I
am filled with hope because Israel works tirelessly to advance equality and
opportunity for all its citizens: Jews, Muslims, Christians, Druze,
everyone. And I am filled with hope because despite all the naysayers, I
believe that in the years ahead, Israel will forge a lasting peace with all
our neighbors.

Ladies and Gentlemen,

I am hopeful about what Israel can accomplish because I’ve seen what Israel
has accomplished. In 1948, the year of Israel’s independence, our population
was 800,000. Our main export was oranges. People said then we were too
small, too weak, too isolated, too demographically outnumbered to survive,
let alone thrive. The skeptics were wrong about Israel then; the skeptics
are wrong about Israel now.

Israel’s population has grown tenfold, our economy fortyfold. Today our
biggest export is technology – Israeli technology, which powers the world’s
computers, cellphones, cars and so much more.

Ladies and Gentlemen,

The future belongs to those who innovate and this is why the future belongs
to countries like Israel. Israel wants to be your partner in seizing that
future, so I call on all of you: Cooperate with Israel, embrace Israel,
dream with Israel. Dream of the future that we can build together, a future
of breathtaking progress, a future of security, prosperity and peace, a
future of hope for all humanity, a future where even at the UN, even in this
hall, Israel will finally, inevitably, take its rightful place among the
nations.

Thank you.”

 

 

යහපත් සමාරිතයාගේ කථාව ඊශ්‍රායලයේ ප්‍රතිරාව දෙයි.යුද ගැටුම් වලට මැදිවුනු සිරියානු දරුවන්ව ඊශ්‍රායලයට රැගෙන විත් කවා පොවා ඖෂධ ආදිය ලබා දෙති!–Israel Buses In Syrian Children For Medical Treatment


 

‘Robbers attacked him, took his robes, and beat him up, leaving him half dead. – Slide 6

 

‘Then he put the man on his own animal and took him to an inn, where he took care of him. – Slide 10

 

 

With the help of the Jewish-American organization “Amaliah” and in coordination with the Israeli army 42 children and their parents have been brought from Syria to Israel to receive medical treatment at hospitals in Safed (Tzfat) and Nahariya.

The children come from the area of Quneitra in southern Syria, which has been hit hard by their country’s ongoing civil war.

This is not the first time Israeli hospitals have aided Syrian civilians, including children. But until now, such aid has always been paid for by the Israeli taxpayer.

The current operation marks the first time that the funding for Israeli aid to Syrians has come from donors, mainly from the American Jewish community.

American-Israeli businessman Moti Kahana, the president of Amaliah, the organization that facilitated the donations, had this to say:

“These children have not seen a hospital for five years. The goal of our organization is to help the Syrians on the other side of the border to be able to help themselves. We can be proud of our country… [Israel] is doing something that no other country is doing” to help the Syrians.

After treatment in the hospitals, the children spent several days on a kibbutz in northern Israel. They also received aid packages with food, medicine and toys to take back to Syria.

The Ethnic Cleansing of Jerusalem–පෞරානික යෙරුසලම් නගරයේ යුදෙව් වාර්ගීක ජන හරනය


Prime Minister Netanyahu has been condemned from all sides for a video in which he accused the Palestinians of……

Source: The Ethnic Cleansing of Jerusalem

යෙරුසලම, යුදය හා සමාරියානු ප්‍රදේශවල සිදු කරන ලද යුදෙව් වාර්ගීක ජන හරනය පිළිබඳව මෙහි සංක්ෂේපයෙන් විස්තර කර ඇත.

The Ethnic Cleansing of Jerusalem

Prime Minister Netanyahu has been condemned from all sides for a video in which he accused the Palestinians of seeking to “ethnically cleanse” Judea and Samaria. His charge that the Palestinians are seeking a state in which there would be no Jews was met by shock and revulsion from the international community. The media reported the reactions by the U.S. State Department and United Nations Secretary General Ban Ki-moon dismissing the Prime Minister’s claim.

Get The Times of Israel’s Daily Edition by email
and never miss our top stories
  FREE SIGN UP!

The message was clear: How dare the Israeli Prime Minister make such a baseless accusation. What would lead him to think that the Palestinians would want a state with no Jews?

It seems that everyone who condemned the remarks needs a brief history lesson. Because in 1948, ethnic cleansing was exactly what was done to the Jews in Jerusalem and parts of Judea — the exact same places that the Palestinians demand as part of their state.

There had been a Jewish community living in the Old City of Jerusalem for thousands of years in 1948. Some residents’ families had lived there for generations.

But in an instant, this continuous Jewish presence was forcibly destroyed. Some Jews were murdered at gun point. The rest were forced out with nothing but the shirts on their backs.

Here’s what happened next under Arab occupation: (SixDayWar.org)

Upon its capture by the Arab Legion, the Jewish Quarter of the Old City was destroyed and its residents expelled. Fifty-eight synagogues–some hundreds of years old–were destroyed, their contents looted and desecrated. Some Jewish religious sites were turned into chicken coops or animal stalls. The Jewish cemetery on the Mount of Olives, where Jews had been burying their dead for over 2500 years, was ransacked; graves were desecrated; thousands of tombstones were smashed and used as building material, paving stones or for latrines in Arab Legion army camps. The Intercontinental Hotel was built on top of the cemetery and graves were demolished to make way for a highway to the hotel. The Western Wall became a slum area.

If the exile of all Jews and the destruction of any evidence of Jewish habitation is not “ethnic cleansing,” then what is?

The ethnic cleansing was not limited to Jerusalem. In Gush Etzion, Kfar Etzion, the last of the Jewish towns there were surrounded and attacked. When the defenders ran out of ammunition and surrendered, they were brought together and massacred.

Again, not content with erasing Jews, the local Palestinians set about erasing signs that Jews had ever been there. Every Jewish house was burned down. Even agricultural fields were burned.

These examples of ethnic cleansing were not from ancient history. There are Israelis alive today who remember being uprooted from Jerusalem and seeing their homes and synagogues destroyed.

Has today’s Palestinian leadership condemned or even distanced themselves from the events of 1948? No, quite the contrary. They lament that the fledgling Jewish country was not “ethnically cleansed” at birth.

So it is really not surprising that the Prime Minister of Israel made the politically incorrect charge that the real goal of the Palestinian leadership was a land without a Jewish presence. But devoid of historical context, the video does leave many wondering why he would say such a thing.

It would have been refreshing if some in the media had referred to the events of 1948 while reporting on the condemnations of Netanyahu’s remarks. Doing so,  even briefly, would have given readers better context to try and understand the Prime Minister’s video.

තිරසාර සාමය යනු කුමක්දැයි ඇමරිකානු ජනාධිපති ඔබාමාට උගන්වන වීඩියෝවක් , ඊශ්‍රායල අගමැති බෙන්ජමින් නෙතනියාහු විසින් නිකුත් කරයි! Obama Fumes as Netanyahu Schools Him on Real PeacePrime Minister Benjamin Netanyahu at the weekend uploaded another YouTube video, this time taking at the assertion (most often made by the Obama Administration) that the presence of Jews in Judea and Samaria (the so-called West Bank) is an obstacle to peace.

“I am perplexed by this notion,” stated Netanyahu, “because no one would suggest that the two million Arabs living inside Israel are an obstacle to peace. Because they aren’t.”

Netanyahu also turned the tables on the “ethnic cleansing” charge, noting that the only side trying to ethnically cleanse anything is the Palestinian leadership, which demands a state free of Jews.

While the prime minister only vaguely referenced “some enlightened nations” who are unfortunately backing this “outrageous” demand, he very clearly had the United States in mind as he asked, “Would you accept ethnic cleansing in your state? A territory without Jews, which Hispanics, without Blacks?”

The connection was not lost on the Obama White House.

“We obviously strongly disagree with the characterization that those who oppose settlement activity or view it as an obstacle to peace are somehow calling for ethnic cleansing of Jews from the West Bank,” US State Department spokeswoman Elizabeth Trudeau told reporters.

Trudeau added that what she called Netanyahu’s “inappropriate and unhelpful” remarks are the current topic of (probably heated) discussion with the Israeli government.

 

 

ඊශ්‍රායලය බිහිවූයේ යුදෙව්වන්ගේ ලෙයින් හා කඳුලෙන්-මහ බලවතුන්ගේ සහයෙන් නොවේ!


Photo: Zoltan Kluger, GPO
Enter a caption

The declaration of Israel’s independence-

Declaration of the Independent was sign by the invitees to the ‘provincial assembly’,according to the alphabetical order.Space was provided to the invitees who were unable to attend, for the representatives of the occupied Jerusalem and for other war torn places.

David Ben-Gurion reads the Israeli Declaration of Independence, 14 May 1948

David Ben-Gurion reads the Israeli Declaration of Independence, 4 pm on 14th May 1948

During the 1948 War of Independence, an Israeli soldier undergoes ...

 

Givati Brigade in the 1948 war of independence

ඊශ්‍රායෙල් රාජ්‍යය බිහිවූයේ යටත් විජිත රාජ්‍යයන් විසින් හා මහා බලවතුන් විසින්ය යන්න මිථ්‍යාවක්!එවැන්නක් ඉතිහාසයෙන් සනාථ නොවේ.
යුදෙව් රාජ්‍යයක් බිහි වීම වැලැක්වීම සඳහා 1945-48 දී එංගලන්තය විසින් 80,000 ක හමුදාවක් ‘පලස්තීනය’ වෙත යවන ලදී.
එක්සත් ජාතීන් 1947 දී යුදෙව් රාජ්‍යයක් ස්ථාපනය කිරීමේ යෝජනාවට ඡන්දය විමසූ විට බ්‍රිතාන්‍ය ඡන්දය දීමෙන් වැලකී සිටියේය.
එම යෝජනවට පක්ෂ හා විපක්ෂ ඡන්ද 33-13 වූ අතර, ජයග්‍රහනයට අවශ්‍ය ඡන්ද සපයන ලද්දේ සෝවියට් සංගමය විසින් හා නැගෙනහිර යුරෝපීය රාජ්‍යන් විසිනි.
අනතුරු සිදුවූ නිදහස් සටනේදී බ්‍රිතාන්‍ය, ඊශ්‍රායලයේ සතුරන්ට අවි ආයුධ අලෙවි කරනු ලැබීය.
යොර්දාන යුධ හමුදාවේ අණ දෙන නිලධාරියා බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයකු වන ශ්‍රීමත් ජෝන් ගල්බ් පාෂා නැමැත්තෙක් විය.
බ්‍රිතාන්‍යයන් 1948 දී ඉවත්ව යන විට, ඔවුන් විසින් සංග්‍රාමීය වශයෙන් වැදගත් වන මර්මස්ථාන සියල්ලම අරාබි හමුදා වෙත පවරා දෙනු ලැබීය.
ඊශ්‍රායලය නිදහස ප්‍රකාශ කල වහාම අරාබි රටවල් 04 ක හමුදාවන්ට මුහුන දීමට සිදු විය.වැඩ බලන හමුදා පති යීගල් යසින් පවසා සිටියේ අරාබි ආක්‍රමනය හමුවේ ඊශ්‍රායලයේ පැවැත්ම 50/50 ක් බවය!
ඩේවිඩ් බෙන් ගුරියන්ට (නමේ අරුත දාවිත් සිංහ පෝතකයා ) අනුව, සෝවියට සංගමය විසින් ඊශ්‍රායලයට බැර අවි අලෙවි නොකරන ලද්දේ නම් 1948 යුධය ජයගත නොහැකි බවය.

The role of foreign powers in Israel’s creation

Op-ed: The notion that colonial and great powers were the main force behind the State of Israel’s establishment is not supported by history, yet it is the ‘history’ that Palestinians continue to teach younger generations.
Jonathan Adelman & Asaf Romirowsky|Published:  10.09.16 , 17:02

As the years between 1897 to 1948 have long faded into distant memory, a popular myth that Israel was created by global and colonial powers against the will of the region has gained traction in certain quarters.

 

Yet history shows that Israel was created overwhelmingly against the will of these major powers. When not opposing the creation of Israel, these powers were often indifferent to the Jewish cause or at best vaguely tolerant when it seemed inevitable.

It was precisely the great powers and colonial powers who made the Jewish path to the creation of Israel so very difficult (Photo: Shutterstock)

It was precisely the great powers and colonial powers who made the Jewish path to the creation of Israel so very difficult (Photo: Shutterstock)

 

Consider the convocation of the First Zionist Congress by Theodore Herzl in Basel, Switzerland in 1897. At the congress there was no real involvement of international powers. Before his death in 1904, Herzl met key leaders in Germany, England, Ottoman Turkey and the Vatican. While achieving some legitimacy for the movement, he failed to make any deals with them. With only 50,000 mostly religious and poor Jews in Palestine in 1900, creating a future state seemed hopeless.

Things got worse during World War I when Ottoman Turkey, after the 1915 Armenian genocide, turned its attention to the 80,000 Jews in Palestine. Ten thousand Jews (including David Ben-Gurion and Yitzhak Ben Zvi) were exiled to Egypt, and plans were made for destroying the rest of the community. This was stopped only due to the intervention of Germany and the United States, one of the few clear cases of helpful foreign intervention. The 1917 British Balfour Declaration of support for a Jewish homeland in Palestine was matched by other British promises of Arab sovereignty in the same area.

In World War II, the German Holocaust that killed six million European Jews who were expected to form the majority of the future Israeli state was a devastating blow to Jewish hopes for a country. As Chaim Weizmann wrote to David Ben-Gurion during the war, “Heretofore we were a people in search of a nation; after this is over we will be a nation in search of a people.”

The refusal of the British colonial masters of Palestine to allow more than a handful of Jews (75,000 Jews from 1939–1944 and none thereafter) into Palestine while millions were eager to emigrate there was matched by the 1939 British declaration that it supported an Arab state in Palestine. The future superpower, the United States, was unwilling to accept more than a modicum of European Jews before 1941.

Then, during the 1945-1948 period, England sent 80,000 troops to Palestine to put down any Jewish moves to create a state. In the November 1947, United Nations vote (33-13) for a Jewish state and Arab state in Palestine, the British refused to support the resolution. The winning votes were provided by a bloc that could never be considered a Western colonial power—the Soviet Union and its Eastern European allies.

During the Israeli War of Independence, England sold weapons to Israel’s enemies (Iraq and Jordan) and the commander of the Jordanian Legion was the British commander, Sir John Glubb Pasha. In 1948, the United States, while asserting its support for a Jewish state, declared that it would ban any arms shipments to Israel. When British soldiers began to leave Palestine in 1948, they mostly handed over valuable fortifications and defensible positions to the Arabs. The Israelis, who had never fielded an army, now faced the intervention of five Arab states in 1948. Even Yigael Yadin, the acting chief of staff, gave the Israelis at best a 50/50 chance of surviving the Arab invasions.

In the early days of the war, the Israelis were on the defensive and things looked grim. Once again the Soviet Union, influenced by a desire to destroy British domination in the Middle East and hope that a socialist Israel would be a strong ally of Moscow, intervened by selling heavier weapons to Israel—and Syria. David Ben-Gurion has asserted that without Soviet military aid the Israelis would not have won the 1948 war

Thus, the notion that colonial and great powers were the main force behind the creation of Israel is not supported by history. It was precisely the great powers and colonial powers who made the Jewish path to the creation of Israel so very difficult and even at times a seemingly hopeless task.

 

Yet this is the “history” that Arab-Palestinians continue to teach younger generations. Case in point, at a recent meeting in Mauritania, the Palestinian Authority’s Foreign Minister Riyad al-Malki told Arab League leaders that London is to blame for all “Israeli crimes” committed since the end of the British mandate in 1948.

 

When British Foreign Secretary Lord Arthur Balfour signed the Balfour Declaration in 1917, it was seen by the Arabs as giving the Zionist movement official recognition on the eve of the British conquest of Ottoman Turkish Palestine. The decision, al-Malki said, “gave people who don’t belong there something that wasn’t theirs.” Consequently, the PA now wants to sue to British for committing this cardinal sin.

 

Once again, we are exposed to the rewriting of history to justify why the Palestinians have yet to be able to build a state as the Jews did against great odds.

 

Jonathan Adelman is a professor at the Josef Korbel School of International Studies at the University of Denver and president of Scholars for Peace in the Middle East (SPME), and Asaf Romirowsky is the executive director of Scholars for Peace in the Middle East (SPME) and a Fellow at the Middle East Forum.

by the courtesy of ynetnew

 

Victories Israeli General s Enters the City of Jerusalem from the Lion Gate , immediately After the six day war of June 1967 . This happens after nearly 2000 Years of continual occupation of the City by various foreign powers! 1967 ජූනි සය දින යුධයෙන් අනතුරුව , වසර 2000 කට පමන පසු ඊශ්‍රායල් හමුදා ජෙනරාල්වරුන් සිංහ දොරටුවෙන් ඉපැරනි යෙරුසලම් නගරයට ජයග්‍රාහිකව ඇතුළු වෙයි.


holy temple

Yitzhak Rabin (R), Moshe Dayan (C), and Uzi Narkiss

1967 සය දින යුධයෙන් පසුව ගන්නා ලද මෙම ඡායා රූපයෙන් පෙන්නුම් කරනුයේ, ඊශ්‍රායල් යුධ හමුදාවේ කාර්ය මංඩල ප්‍රධානි යිට්සැක් රැබින් (දකුණු පස ), ආරක්ෂක අමාත්‍ය මෝෂේ දයාන් (මැද ), සහ උසී නර්කිස්සා යන ජෙනරාල්වරුන් සිංහ දොරටුවෙන් යෙරුසලමට ප්‍රවිෂ්ඨවූ ආකාරයයි.

Photo taken in June 1967 in Jerusalem shows the chief-of-staff of the Israeli army, Yitzhak Rabin (R), Defense Minister Moshe Dayan (C), and GOC Central Command Uzi Narkiss during the Six-Day War. (photo credit:AFP PHOTO)

View original post 194 more words

මීගමුව, කුරණ , මෙතෝදිස්ත සංඝයේ, 198 වන සංවත්සර මංගල්‍යය 2016—198 Anniversary Celebrations of the Negombo, Kurana Methodist believers Community of Sri Lanka, Year 2016


holy temple

මීගමුව, කුරණ , මෙතෝදිස්ත සංඝයේ, 198 වන සංවත්සර මංගල්‍යය 2016

සැප්තැම්බර් 04 සවස 04 ට
ස්වාමීන් තුළ සැතපුනවුන් ගැන දෙවි සමිඳුන්ට ස්තුති දීමේ දේව මෙහෙය සුසාන භූමියේ පැවැත්වීමෙන් සාංවත්සර සතිය ඇරඹේ.

2016. 09.05 සිට 09 දක්වා සවස 7.00ට දේව මෙහෙයන් වාරයක්.

දේව මෙහෙයන්, මෙහෙයවන දේව සේවකයන්, අනුපිළිවෙලින්

නිරෝෂන් ප්‍රනාන්දු

ඒඩ්‍රියන් ඩ්විට්සර්

ඇඩල්ෆස්

විරාජ් ද මැල්

රමේෂ් ප්‍රනාන්දු

2016.09.10 වන සෙනසුරාදා  දින සංවත්සරික  දේව මෙහෙය 

ක්‍රිස්තියානි කටයුතු භාර අමාත්‍ය ජෝන් අමරතුංග හා ශ්‍රී ලංකා මෙතෝදිස්ත මහ සමුළුවේ, ගිහි උප සභාපති සහෝදරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්

න් අනතුරුව සාක්ෂි දැරීමේ පෙරහැර

2016.09.11 සංවත්සර ස්තුතිදීමේ දේව මෙහෙය
මෙහෙයවන දේව සේවකයන්
ආසිරි ප්‍රනාන්දු–ශ්‍රී ලංකා මෙතෝදිස්ත මහ සංඝයේ සභාපති
සුරංගික ප්‍රනාන්දු–කුරණ-මීගමුව මෙතෝදිස්ත සංඝයේ ප්‍රධාන

View original post

මීගමුව, කුරණ , මෙතෝදිස්ත සංඝයේ, 198 වන සංවත්සර මංගල්‍යය 2016—198 Anniversary Celebrations of the Negombo, Kurana Methodist believers Community of Sri Lanka, Year 2016


 

මීගමුව, කුරණ , මෙතෝදිස්ත සංඝයේ, 198 වන සංවත්සර මංගල්‍යය 2016

සැප්තැම්බර් 04 සවස 04 ට
ස්වාමීන් තුළ සැතපුනවුන් ගැන දෙවි සමිඳුන්ට ස්තුති දීමේ දේව මෙහෙය සුසාන භූමියේ පැවැත්වීමෙන් සාංවත්සර සතිය ඇරඹේ.

2016. 09.05 සිට 09 දක්වා සවස 7.00ට දේව මෙහෙයන් වාරයක්.

දේව මෙහෙයන්, මෙහෙයවන දේව සේවකයන්, අනුපිළිවෙලින්

නිරෝෂන් ප්‍රනාන්දු

ඒඩ්‍රියන් ඩ්විට්සර්

ඇඩල්ෆස්

විරාජ් ද මැල්

රමේෂ් ප්‍රනාන්දු

2016.09.10 වන සෙනසුරාදා  දින සංවත්සරික  දේව මෙහෙය 

 ශ්‍රී ලංකා මෙතෝදිස්ත මහ සමුළුවේ, ගිහි උප සභාපති සහෝදරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්

න් අනතුරුව සාක්ෂි දැරීමේ පෙරහැර

2016.09.11 සංවත්සර ස්තුතිදීමේ දේව මෙහෙය
මෙහෙයවන දේව සේවකයන්
ආසිරි ප්‍රනාන්දු–ශ්‍රී ලංකා මෙතෝදිස්ත මහ සංඝයේ සභාපති
සුරංගික ප්‍රනාන්දු–කුරණ-මීගමුව මෙතෝදිස්ත සංඝයේ ප්‍රධාන

Investors this is for your Attention!!! Valuable low land in the Megapolis and Western Development Area of Sri Lanka.


Valuable paddy field land, extent 3 roods in the Megapolis and Western Region Development  Area of the Western province,Sri Lanka in Seeduwa.

Suitable for erecting antenna dish towers, communication Antenna Towers

Inland fisheries farms

Inland duckling farms

Surrounding scenes are ideal for Hotel complex

Ideal for erecting Bird watching towers

Ideal for Sea plane landing

 

Radar Dish, Radar, Earth Station


IMG_7210.jpg

 

Image result for images of sea plane landing in sri lanka

contact no: 942256260 attention- Jayampathi

sms              94715885321

email  jayampathi2001@gmail.com

 

ISIS මිලේඡ්චයන්ගේ ග්‍රහනයෙන් මුදවා ගන්නා ලද මන්බිජ් නගරයේ සිරියානු පිරිමින්, රැවුල් බූගා දමමින්, කාන්තාවන් නිකාබා ලෝගු ගිනිබත් කරමින් නිදහස බුක්ති විඳිති!


 

A woman burns her Niqab in Manbij after it's liberation by SDF forces. ISIS imposes a strict Islamic dress code on the population under its control (Photo: Reuters)

Niqab ගලවා ගිනිබත් කරන සිරියානු කාන්තාවක්
A woman burns her Niqab in Manbij after it’s liberation by SDF forces. ISIS imposes a strict Islamic dress code on the population under its control (Photo: Reuters
US backed forces rescue civilians used as human shields by ISIS
The Syrian Democratic Front (SDF) has captured the strategic Syrian town of Manbij after months long battles with ISIS; they freed hundreds of civilians being used as human shields by the terror group.

BEIRUT (AP) – US-backed fighters have seized a key ISIS stronghold in northern Syria after two months of heavy fighting and freed hundreds of civilians being used as human shields, Syrian Kurdish officials and an opposition activist group said Saturday.

Nasser Haj Mansour, of the predominantly Kurdish Syria Democratic Forces (SDF) told The Associated Press that the town of Manbij “is under full control,” adding that operations are ongoing to search for any ISIS militants who might have stayed behind.

The SDF launched its offensive in late May to capture Manbij under the cover of US-led airstrikes. The town lies on a key supply route between the Turkish border and the city of Raqqa, the de facto capital of the ISIS group’s self-styled caliphate.

 

Men cut their beards in Manbij after the city's liberation by SDF forces. ISIS imposes a strict Islamic dress code on the population under its control

සිරියානු පිරිමින් රැවුල් බූගා දමති

Men cut their beards in Manbij after the city’s liberation by SDF forces. ISIS imposes a strict Islamic dress code on the population under its control

Amateur videos posted online showed that shortly after SDF fighters captured the town late Friday, dozens of residents went to celebrate in the streets. Some men were seen clipping their beards with scissors while women were able to uncover their faces. ISIS imposes a harsh and extreme version of Islam on the territory under its control, including a mandatory dress code.

“May God destroy them. They slaughtered us,” a young man shouted in a Manbij square. “May they not live for a minute.”

The videos appeared genuine and corresponded to Associated Press reporting of events.

In a photo posted online by Kurdish activists, a young woman defiantly uncovered her face while smoking a cigarette and flashing a victory sign.

Under the extremists’ reign, women had to wear long black cloaks that covered all but their eyes, while all adult men were forced to grow beards. Smoking was banned.

Haj Mansour said some ISIS fighters were captured in the town while others fled to nearby villages.

“Military operations will continue until these villages are clean,” Haj Mansour said.

Sherfan Darwish, another SDF official in Manbij, also confirmed that the town is under the full control of his fighters.

The capture of Manbij is the biggest defeat for the extremist group in Syria since July 2015, when they lost the town of Tal Abyad on the border with Turkey.

A female Kurdish fighter helps evacuate civilians from Manbij (Photo: Reuters)

A female Kurdish fighter helps evacuate civilians from Manbij (Photo: Reuter

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4840974,00.html