ධර්මවක්තෲන්ගේ දේශයට හිම වැටිලා – Snow falls on the Land of Prophets. Israel

බෙත්ලෙහෙමට,බෙයර්ශෙබාවට,ගෝලාන් කඳුකරයට,නෙගෙව් වලට හිම පතනය වෙලා.
යේසුස් සමිඳුන්ගේ ජීවිතය හා බැඳුන ගලීලයේ මුහුදේ ජල මට්ටම සෙ.මී. 5.5 කින් වැඩි වෙලා

Israelis in various regions of the country woke up to see white on Friday morning, with snow falling from the Golan Heights in the north to the Negev in the south overnight.  

Some 20 cm. of snow fell in Jerusalem overnight and areas of the northern Golan Heights saw 30 cm. Small amounts of snow also fell in the southern cities of Arad, Dimona and Beersheba.

Snow in Rosh Pina forced the airport in the northern town to close on Friday morning. Schools were closed in the Golan Heights, Jerusalem and surrounding areas and in different parts of the Galilee. 

On Friday intermittent rain was forecast for most of the country and snow was expected to fall in Jerusalem and in the elevated areas in the north and south.
The Israel Water Authority reported that the Sea of Galilee rose by 5.5 cm. over the past day.

with the courtesy of  ‘Jerusalem Post

jerusalem1

Snow in Jerusalem by the Western Wall. Credit: Seth Frantzman)

යුදය හා සමාරියානු ප්‍රදේශවලට එනම් බටහිර ඉවුර ප්‍රදේශයට හිම පත්නයවී තිබූ ආකාරය

jerusalem2

 

(Deer frolicks in Samaria. Credit: Yehezkel Blumenstien)

සමාරියේ වනාන්තර ප්‍රදේශයක මුවෙක් සරිසරන ආකාරය 

jerusalem3

(Snow covered palm trees in Jerusalem near the old city. Credit: Marc Israel Sellem)

යෙරුසලමේ පැරනි කොටසේ පිහිට්ය් තල් ගස් හිමෙන් වැසී ගොස් තිබූ ආකාරය

jerusalem4

Snow in Negev desert, Dimona

 නෙගෙව් කාන්තාරයේ ඩිමෝනා නගරයේ හිම පතනයවී තිබූ ආකාරය

jerusalem5

(Snow in Jerusalem. Credit: Marc Israel Sellem) 

යෙරුසලමේ හිම

 

jerusalem6

 

 

(Snow in Jerusalem. Credit: Marc Israel Sellem ) -යෙරුසලමේ හිම

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s