යහ පාලකයෙනි සත්ව පාලන අමාත්‍යංශයක් වහාම පිහිටුවනු!!!

beef3

 beef2

යහ පාලකයෙනි සත්ව පාලන අමාත්‍යංශයක් වහාම පිහිටුවනු!!!
සත්ව පාලනයෙහි යෙදෙන ගොවීන් සත්ව පාලන සමිති තුල එක් රොක් කරනු!!!!
ගවයින් නැගෙනහිර පලාතේ සිට මස් සැකසුම් මධ්‍යස්ථාන වෙත හා කොළඹට රැගෙන ඒම සඳහා පහසුවෙන් බලපත්‍ර නිකුත් කරනු!!!!
ආගම සහ ආර්ථිකය යන 02 එකිනෙකින් වෙන් කරනු!!!!
ගවයින් කොළබට ප්‍රවාහනය කරන ලොරි පොලිසිය විසින් ඇල්ලීම වහාම නැවතීමට උපදෙස් ලබා දෙනු!!!!
ගව පාලනයෙහි යෙදෙන මෙරට ගොවියන් ආර්ථික අහේනියට පත් කර ඔස්ට්‍රෙලියානු හා ආර්ජෙන්ටියානු සත්ව පාලන ගොවීන්ගේ ආර්ථිකය සරු සාර කිරීමේ යෝජනා වහාම නිෂ්ප්‍රබා කරන්න.!!!!!
මෙරට ගව පාලන කර්මාන්තයෙහි යෙදෙන ලක්ස සංඛ්‍යාත ජනතාවගේ පවුල් ආර්ථික අහේනියට පත් නොකරනු!!!!

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s