2016.01.01 දිනට පෙර විශ්‍රාම ගිය රාජ්‍ය සේවකයන්ට නව අග්‍රහාර යෙජනා ක්‍රමය හිමි නොවේ!!

2016.01.01 දිනට පෙර විශ්‍රාම ගත් රාජ්‍ය නිලධාරීන්ද ඇතුලත් වන පරිදි නව අග්‍රහාර යෙජනා ක්‍රමය සකස් කරනු!!

විශ්‍රාම වැටුප් අධ්‍යක්ෂගේ අංක වි/වැ/චක්‍ර/2016 හා 2016.05.31* දිනැති චක්‍රලේඛයට අනුව නව අග්‍රහාර පහසුකම් සලසා ඇත්තේ 2016.01.01 දිනට පසුව විශ්‍රාම යන රාජ්‍ය සේවකයන්ට පමනි.
2016.01.01 දිනට පෙර විශ්‍රාම ගිය රාජ්‍ය සේවකයන්ට හිමි නොවේ!!

ඔවුන්ටද රක්ෂන හිමිකම් ලැබෙන පරිදි මෙම චක්‍රලේඛය වගකිවයුත්තන් විසින් සකස් කිරීමට වහාම කටයුතු කල යුතුය.

*http://www.pensions.gov.lk/images/pdf/Circular/Circu2016/04-2016/04-2016-cir-sin.pdf

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s