රවෛනි සංගමය තවත් එක් වෘත්තීය සමිතියක් පමනි.

රවෛනි සංගමය තවත් එක් වෘත්තීය සමිතියක් පමනි.

හෙද-හෙදියන්ට වෘත්තීය සමිතියක් ඇත.
දුම්රිය රියදුරන්ටද වෘත්තී සමිතියක් ඇත.
රජයේ වෛනි සංගමයද ,එවැනි වෛද්‍යවරුන්ගේ වෘත්තීය සමිතියකි.

අනිකුත් සේවකයන් මෙන්ම වෛද්‍යවරුන්ද රජයේ සේවකයන්ය.

රජයේ ප්‍රතිපත්ති තීරනය කරනු ලබන්නේ මහ මැතිවරනවලදී මහ ජනතාව විසින් පත් කරනු ලබන පාර්ලිමේන්තුව විසිනි.

එසේ නොමැතිව රජයේ සේවකයන් විසින් නොවේ.

observer

shared from The Sunday Obsever

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s