ජනාධිපතිවරයාගේ සුර්ය බල සංග්‍රාමයට වගා කල නොහැකි අපේ කුඹුරු යොදා ගැනීමට ගැනීමට ඉඩ දෙනු ! !! ! අපේ කුඹුරු වලින් සූර්ය කෝෂ පැනල මඟින් ජනනය වන විදුලි බලය,ජාතික විදුලි බල පද්ධතියට දායක කරනු!!! සීදුව- අමන්දොළුව ප්‍රදේශයේ කුඹුරු ඉඩම් හිමියන්ගෙන් ඉල්ලීමක්


Image result for images of sun ray panels

කුඹුරු මත සූර්ය බල පැනල සවි කිරීමෙන් පසු දිස් වන ආකාරය  

ජනාධිපතිවරයාගේ සුර්ය බල සංග්‍රාමයට වගා කල නොහැකි අපේ කුඹුරු යොදා ගැනීමට ගැනීමට ඉඩ ලබා දෙනු ! !! !

අපේ කුබුරු වලින් සූර්ය කෝෂ පැනල මඟින් ජනනය වන විදුලි බලය, ජාතික විදුලි බල පද්ධතියට දායක කරනු!!!
කෘෂිකර්ම, ගොවිජන සේවා බලධාරිනි අපේ හඬට සවන් දෙනු!!
සූර්ය කෝෂ සහිත පැනල සවි කිරීමට අදාල නිලධාරි හා ආයාතන මඟින් සහාය ලබා දෙනු!!!

මේ සඳහා බැංකු ණය පහසුකම් ලබා දෙනු!!!
සීදුව- අමන්දොළුව ප්‍රදේශයේ කුඹුරු ඉඩම් හිමියන්ගෙන් ඉල්ලීමක්

මෙහි කුඹුරු වල පසෙහි මී උණ රෝග කාරක විෂ බීජ සහිතය.
එහෙයින් කුඹුරුවලට බැසීම අනතුරුදායකය!
අනුරාධපුරය,පොලොන්නරුව ප්‍රදේශවල මෙන් නොව මෙම කුඹුරු හැල් කුඹුරුය!!!
මෙම ප්‍රදේශය ශීඝ්‍ර ලෙස කාර්මීකරනයවී ඇත.
කම්කරු ශ්‍රමයට ගෙවිය යුතු දෛනික ගාස්තු අධික ලෙස ඉහල ගොස් ඇත.
මෙම කුඹුරු වලට ට්‍රක්ටර් දමන්න බැහැ !!!

එහෙයින් මෙහි කුඹුරු වැඩ කිරීම මාරයාට අත වනමින්, කැළනි ගඟට සල්ලි විසි කරනවා වැනි ක්‍රියාවකි!!!!!!

 

Image result for images of waving hands

Advertisements