වහාම CCTV කැමරා මාලබේ, පෞදගලීක වෛද්‍ය විශ්ව විද්‍යාල විරෝධි උපවාසකරුවන් වටේටම සවි කරනු ! !

“මාලබේ, පෞදගලීක වෛද්‍ය විශ්ව විද්‍යාල

අහෝසි කරන ලෙස ඉල්ලා දෙමාපියන් 250 ක් මාරන්තික උපවාසයක !”

වහාම CCTV කැමරා උපවාසකරුවන් වටේටම සවි කරනු.

 

 

CCTV කැමරා මඟින් ‘මාරාන්තික උපවාස කරුවන්’ කෑම බීම ගන්නේද නැද්ද යන්න සහතික කරනු!

 

 ඔට්ටුයි, උපවාසයෙන් එක්කෙනෙක්වත් මැරෙන්නේ නැහැ! දෙයියන්ගෙ පිහිටයි!
හික් හික් හික්! ! !

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s