නත්තල් මේසයට රසවත් හරක් මස් කරියක් ,ඩෙවල් බීෆ් හා හරක් මස් බිස්ටේක් පිසින ආකාරය-නත්තල නිමිත්තෙන් පළවන 02 බ්ලොග් සටහන


 

Beef Curry (Sri Lankan Style)- හරක් මස් කරිය

 

 

How to Make Devilled Beef – ඩෙවිල්ඩ් බීෆ්

 

 

   Beef Bistek (Sri Lankan Style)-හරක් මස් බිස් ටේක්

 

Advertisements