නත්තල් සිතුවිලි-බ්ලොග් සටහන 05 -කිතුනු සංඝය CHRISTIAN CHURCH උඩු යටිකුරු කල , යුරෝපය හරහා හමා ගිය ‘රෙපරමාදු පුනරුද’ PROTESTANT REVOLUTION- TORNADO සුළි සුලඟේ නියමුවෝ


නත්තල් සිතුවිලි-බ්ලොග් සටහන 05

කිතුනු සංඝය CHRISTIAN CHURCH උඩු යටිකුරු කල , යුරෝපය හරහා හමා ගිය ‘රෙපරමාදු පුනරුද’ PROTESTANT REVOLUTION- TORNADO සුළි සුලඟේ නියමුවෝ

220px-Holbein-erasmus

Desiderius Erasmus (1466–1536)

 

download (8)

                Martin Luther (1483–1546)

 

Jan_Hus (1)

                   Jan Hus (1369–1415)

henry_viii2

                                               Henry VIII (1491–1547)

 

 

Ulrich-Zwingli-1

                      Huldrych Zwingli (1484–1531

John_Calvin (1)

                                    John Calvin (1509–1564)

Michael_Servetus

 

 

Queen-Elizabeth-I1

                  Queen Elizabeth I (1533–1603)

William_Tyndale1

William Tyndale (1494–1536

    )Thomas_Cranmer

                                             Thomas Cranmer (1489–1556)

Michael_Servetus

                                        Michael Servetus (1509–1553)

 

John_Wycliffe_012

                                     John Wycliffe (1330–1384)

 

Fictitious dispute between leading Protestant Reformers (sitting at the left side of the table: Luther, Zwingli, Calvin, Melanchthon, Bugenhagen and Oecolampadius) and representatives of the Catholic Church

ඓතිරෙහාසික, රෙප්‍රමාදු පුනරුදයේ ප්‍රතම වෙඩි මුරය එහි පුරෝගාමීන් වන ,Luther, Zwingli, Calvin, Melanchthon, Bugenhagen and Oecolampadius විසින් තැබූ වගයි!

Fictitious dispute between leading Protestant Reformers (sitting at the left side of the table: Luther, Zwingli, Calvin, Melanchthon, Bugenhagen and Oecolampadius) and representatives of the Catholic Church

There were a number of people who contributed to the development of the Reformation, but lived before it, including:

John Wycliffe
John Hus
Jerome of Prague
Savonarola
Peter Waldo
Wessel Harmenz. GansfortPeople of the Protestant Reformation

A list of some of the most influential people in the Protestant Reformation. The Protestant Reformation refers to the period in the 15th Century, when some Christians broke away from the Roman Catholic church, beginning new Protestant movements. These new religious movements tended to stress the importance of the Bible and believed that Salvation could be gained directly from God and not through the intermediation of a Priest.

Pre-Reformation reformers

eckhartMeister Eckhart (1260–1327) a German mystic, theologian and philosopher. Eckhart was not directly related to the Reformation. However, his radical sermons which spoke of man’s direct contact with the Divine were influential in later shaping Martin Luther’s thinking. Eckhart was tried for heresy for his unconventional philosophy.

wycliffeJohn Wycliffe (1330–1384) Translated some of first versions of Bible into English. Wycliffe was an early critic of the Papacy and clerical power. He placed greater emphasis on scripture, advocating Bible-centred Christianity. His followers were known as Lollards and were precursors to Martin Luther.

Protestant Reformation

jan-hussJan Hus (1369–1415) Hus was a Czech theologian who propagated the radical reforms of Wycliffe and was a key figure in the later Protestant reformation. Hus criticised many aspects of Church teachings and he was burnt at the stake for heresy. However, his teachings and martyrdom spread through Czech lands creating a strong reformation movement.

erasmusDesiderius Erasmus (1466–1536) Erasmus was a Catholic priest and noted scholar. He was a significant figure of the Renaissance and preached religious tolerance. Although he remained a Catholic all his life, he wanted to see the Church reform and his ideas proved influential in the Reformation and the development of Protestantism.

Principal figures in the Reformation

martin-lutherMartin Luther (1483–1546) Sought to reform the Roman Catholic Church which he felt had been corrupted and lost its original focus. A key figure in the Protestant reformation, it is generally believed to have begun when Martin Luther pinned his 95 theses to a church door in Wittenberg in 1517.

Ulrich-ZwingliHuldrych Zwingli (1484–1531) A principal figure in the Reformation in Switzerland and Europe. Zwingli proposed many reforms to the Catholic church, based on the primacy of the Bible and influenced by his Renaissance learning and the works of Erasmus.

Thomas_CranmerThomas Cranmer (1489–1556) Archbishop of Canterbury during reign of Henry VIII, Edward VI and Mary I. Cranmer was a key figure in the English Reformation, reducing the influence of the Holy See and writing an English Common Book of Prayer.

tyndaleWilliam Tyndale (1494–1536) was one of the first people to print the Bible in English. He worked on translating the Bible into English even when it was deemed to be an illegal act. He was executed for blasphemy after years of avoiding capture. His English Bible was ironically then taken up by Henry VIII after he broke from the Roman Catholic church.

john-calvinJohn Calvin (1509–1564) French Protestant reformer. Calvin broke from the Roman Catholic Church in 1530. He wrote influential Christian works, which supported the Protestant reformation. He also introduced a new liturgy and form of church government. His theological teachings formed the basis of the Reformed, Congregational and Presbyterian churches.

servetusMichael Servetus (1509–1553) Servetus was a Renaissance humanist and influential figure in the Reformation. He developed a theology of non-trinitarian Christianity (rejecting the notion of Holy Trinity). Servetus’ views were condemned by both Catholics and Protestants alike. Servetus was burnt at the stake after being denounced by Calvin and his followers.

English Reformation

royaltyHenry VIII (1491–1547) King of England from 1509 to 1547. Henry VIII split the Church of England from Rome, leading to the rise of Protestantism in England. He dissolved the monasteries and reduced the power of the church.

Queen Elizabeth I (1533–1603) Queen from 1558 to 1603. She reverted England back to Protestantism after the brief reign of her Catholic sister Mary. Despite great tensions, she largely avoided the descent into religious strife. She also led her country to a famous defeat of the (Catholic) Spanish Armada when England looked vulnerable to invasion.

Thomas CromwellCromwell-Thomas (1485–1540) Right-hand man of King Henry VIII. Cromwell pushed for Henry to break with Rome and set up the Church of England. Cromwell also led the dissolution of the monasteries and the attack on the old religious traditions of the Catholic faith.

Other influential figures in the Reformation period

gutenbergJohannes Gutenberg (1400–1468) Gutenberg was the inventor of movable type printing in Europe. This started a printing revolution which enabled the spread of printed works across Europe. Also produced the ‘Gutenberg Bible’. This invention was critical in enabling the spread of the printed works of the Protestant reformation.

Citation: Pettinger, Tejvan. “Famous people of the Reformation”,

Oxford,www.biographyonline.net, 11th Feb, 2013. Updated 25th September 2017.

Advertisements