ඉරාන අපායට හෙන ගැසීම

ඉරාන ඉස්ලාම් සමූහාංඩුවේ මේ මොහොත වන විට ඇතිවී තිබෙන රාජ්‍ය විරෝධයේ දසුන් කිහිපයක් මෙහි දැක්වේ.

ඒකාධිපති, ඉරාන ඉස්ලාම් සමූහාංඩුව ඉක්ම්නින්ම විනාශවී ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදි රජයක් බිහිවීම සැමගේ ප්‍රාර්ථනාවයි!
 සිරියාව,ඉරාකය,ලෙබනොනය හා ඊශ්‍රායලය වැනි රටවල කඩාකාපල්කාරි ක්‍රියාවල නිරතවන හිස්බුල්ලහ් නැමැති ත්‍රස්තාවාදි කල්ලියට මුල්‍යාධාර,රොකට් හා බෝම්බ සපයන්නේ ඉරානය පාලනය කරන අයතොල්ලා නමැති ඉස්ලාම් පූජක කල්ලිය විසිනි.

අයතොල්ලා ඉරානය තොලොංජිවී, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදි ඉරානයක් බිහිවේවා.!!

images (16)

 

images (17)

 

images (18)

images (19)

 

 

images (20)

 

download (20)

 

 

download (21)

images (23)

download (22)

images (23)

images (25)

 

images (26)

images (27)

 

images (28)

images (29)

images (30)

British embassy in Tehran: Burning British flag

Iranian+Protesters+Clash+Security+Forces+EB1a6XtlLafl

Iranian+Protesters+Clash+Security+Forces+LHy9gr75H8bx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s