12 ශ්‍රේණිය-දක්ෂිණ දිසා බයිබල්/සබත් පාසැල් පෙළ පොත් සටහන්-වාරය 01-පාඩම අංක 02-යහපත හා නපුර පිළිබඳ ගැටළු

holy temple

 Fr. Michal Rodrigo-He was gun down on 10.11.1987 at Buttala (Deep south,Sri Lanka ), around 07.30 evening inside the Roman Catholic church, while conducting holy communion divine service.මයිකල් රොඩ්‍රිගෝ පියතුමා-1987.11.10 දින බුත්තල රෝමානු කතෝලික දෙව් මැඳුරේ ශුද්ධවූ සහභාගි රාත්‍රි බෝජන දේව මෙහෙය පවත්වමින් සිටියදී ප.ව.07.30 ට පමන වෙඩි තබා ඝාතනය කරනු ලැබීය.

12 ශ්‍රේණිය-දක්ෂිණ දිසා බයිබල්/සබත් පාසැල් පෙළ පොත් සටහන්-වාරය 01-පාඩම අංක 02-යහපත හා නපුර

01. ඒදන් උයනේදී මනුෂ්‍යයා නපුරට පෙළඹී, තහනම් ගෙඩි කෑම මඟින් පෙන්නුම් කරනුයේ, ඔහු එසේ කිරීමට තෝරා ගත්තේ ස්ව ශක්තිය හා නිදහස බවය.
02. මෙසේ මනුෂ්‍යයා තහනම් කැඩීමට ස්වශක්තිය හා නිදහස තෝරා ගැනීම නිසා ඇතිවූ ප්‍රතිඵලය කුමක්ද?
ඔහු සම්පූරන මිනිසෙකු බවට පත්වීමයි.
03.
මනුෂ්‍යයාට අයිති විශේෂ වරප්‍රසාධය කිම?හොඳ හා නරක දැන ගැනීමට හැකිවීමයි.
04.සෑම ශිෂ්ඨාචාරයක් විසින්ම පිළිගන්නේ කුමක්ද?
යහපත කළයුතු බවත් අයහපතින් වැලකිය යුතු බවත්ය.
05. සමාජය තුළ හොඳ නරක පැහැදිලි කරන නීති මාලාවක් සකස්වූයේ කෙලෙසද?
සමාජය ක්‍රමයෙන් වර්ධනය වනවූ විට එහි සාමාජික…

View original post 1,270 more words

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s