‘එම්බා යෙරුසලම, නුබ මට සිහි නැතිවී නම්,මගේ දකුනු අතට ඒකේ හුරුකම සිහිනැති වේවා’ දාවිත් රජු විසින්- වර්ෂ 4000 කට පමන පෙර ‘If i forget thee, O Jerusalem, let my right hand forget her cunning’ King David more than 4000 years ago


image

 

copied from Arutz Sheva

www.israelnationalnews.com

Advertisements