හෝසන්නා දෙව් හෝසන්නා!


හෝසන්නා දෙව් හෝසන්නා!

Hosanna dhew hosanna

තවමත් මතකයෙ ඇත රැඳිලා-පෙර කල ගැයු ඒ

ඉමිහිරි ගී පද -නැත අද ඇසෙනා

 

පෙර කල වර්ෂාන්ත මධ්‍යම රාත්‍රි දේව          

මෙහෙයන්වලදී , ප්‍රොතෙස්තන්ත ක්‍රිස්තියානි

දේවස්ථානවල  රැව් පිළිරැව් දුන් ‘ තවත් වසක්

ගතවුනා’ නැමැති ගීතිකාව, දේව ප්‍රශංසාව සඳහා

පහතින් දක්වා ඇත.

 

ගෞ. චාල්ස් විලියම් ද සිල්වා (සී.ඩබ්. ද සිල්වා )

 

දේවගැති තුමා තුමා විසින් රචනා කරන ලද්දකි.

තාලය. බටහිර ඕර්ගන් ස්වර 8.7.8.7

කොළඹ, එක්සත් ක්‍රිස්තියානි පොත් සමාගම විසින්

 

1961 වසරේදී ප්‍රකාශිත ‘ක්‍රිස්තියානි ගීතිකා’

පොතෙන් උපුටා ගැනින.

 

01 තවත් වසක් ගතවුණා

හෝසන්නා දෙව් හෝසන්නා!

අලුත් වසක් පැමුණුණා

හෝසන්න දෙව් හෝසන්නා!

 

chorus

   මෙ දැන් මෙ දැන් හෝසන්නා දෙව්

   ලෝ සෑම ජාතින් එක්සත් වී

   *එබනේසර් නඟමිනී

   හෝසන්නා දෙව් හෝසන්නා!

   මෙදැන් මෙදැන් හෝසන්නා දෙව් …

 

02 ජිවීතේ සටන් නිම නෑ

   හෝසන්නා දෙව් හෝසන්නා!

   යේසුස් උදව් වෙයි බිය නෑ

   හෝසන්නා දෙව් හෝසන්නා!

 

   මෙදැන් මෙදැන් හෝසන්නා දෙව් …

03 සැබෑවෙ පටිය බඳිව්

   හෝසන්න දෙව් හෝසන්නා!

   දහම් ළය වැස්ම අඳිව්

   හෝසන්න දෙව් හෝසන්නා!

   මෙදැන් මෙදැන් හෝසන්නා දෙව් …

 

04 සුබසුන් වහන් පය ලව්

   හෝසන්න දෙව් හෝසන්නා!

   විස්වාසේ පලිහ ගනිව්

   හෝසන්න දෙව් හෝසන්නා!

   මෙ දැන් මෙ දැන් හෝසන්නා දෙව් …

05 ගැළවීමේ හිස් වැසුම් ලව්

   හෝසන්න දෙව් හෝසන්නා!

   දෙව් දහම් කඩුව ගනිව්

   හෝසන්නා දෙව් හෝසන්නා!

 

   මෙ දැන් මෙ දැන් හෝසන්නා දෙව් …

06 රුපුන් බල බිඳලමු

   හෝසන්නා දෙව් හෝසන්නා!

   යේසුස්ට දජ නඟමු

   හෝසන්නා දෙව් හෝසන්නා!

   මෙ දැන් මෙ දැන් හෝසන්නා දෙව් …

 

07 සමිඳුට කැප වෙමු

   හෝසන්නා දෙව් හෝසන්නා!

   එළිය බබළවමු

   හෝසන්නා දෙව් හෝසන්නා!

 

මෙ දැන් මෙ දැන් හෝසන්නා දෙව් …

 

*God is helper

 

මෙම ගීතය ප්‍රබන්ධ කර ඇත්තේ Ira D Sankey

නැමැති මෙතෝදිස්ත  ගීත රචකයාගේ

Glory to the bleeding Lamb නැමැති ගීතයේ

තාලයට අනුවය.ඒ පිළිබඳව විස්තර පහතින්

 දැක්වෙයි.

 

First Line                          

       

Glory to the bleeding Lamb

        

Reference to Tune Book

S.A.H.B. 8.  7.  8.  7.   &    chorus

සිංහල ගීතයේගීත රචකයාගේ

තොරතුරු බිඳක්               

ගෞ. චාල්ස් විලියම් ද සිල්වා (සී.ඩබ්. ද සිල්වා ) 

දේවගැති තුමා 1854.09.24 දින සීදුවේදී උපත

ලැබීය. 

වර්ෂ 1875 දී ලංකා මෙතෝදිස්ත සභාවේ 

දේවගැතිවරයෙකු වශයෙන් හස්ථාලේපනයෙන් පත් 

කරනු ලැබීය. 

කොල්ලුපිටිය,සීදුව,රාවතාවත්ත,මුට්වෝල් සහ

කොලඹ සිංහල සභා වල සේවය කලේය.

1918 දෙසැම්බර් 28 දින ආලෝක මන්දීර බලා

පිටත්ව ගියේය.

 

මෙම ගීතයේ සංගීත ප්‍රස්ථාර පහතින් දක්වා

ඇත.කුරන- කටුනායක මෙතෝදිස්ත දෙව්මැදුරේ

ඕර්ගන්වාදිකාව වන ශාන්ති ජයසිංහ සහෝදරිය මෙම

ප්‍රස්ථාර අප වෙත ලබා දුන් බව කෘතඥ පූර්වකව

සඳහන් කරමු.

IMG_NEW

 

 

 

28122010119 28122010117

 

එතුමා ස්වර්ගස්ත වීමෙන් පසු මිහිදන් කරන ලද්දේ 

සීදුව මෙතෝදිස්ත දෙව් මැදුරේ ඉදිරි පස

අංගනයේය.එහි පිහිටුවා ඇති ස්මාරකයට

අනුව එතුමා සමඟ සෙසූ පවුලේ ඥාතීන්ද එහි මිහිදන් කර ඇත. මෙහි දැක්වෙනුයේ සොහොන් කොතේසේයා රුවකි.

Advertisements